yelsu裸体

yelsu裸体

每用食品中,调合五味。功专发散,食多神昏。

同木通、自然铜捣末酒调,治吹奶肿痛;同皮、豆蔻仁为末汤下,止气痔来脓。种类认真,便可采用。

重烧令白,酽醋和为饼,两腋下紧紧夹之。取角售人,为世至宝。

疔肿取灰敷,牙疳加麝贴。 岭南俱生,广州独胜。

 脂涂发即生,鼻辟邪立遣。性热未免动风,萝卜汁服可解。

 散疣疮,除劳疟癖。腊雪水瓮贮,掘地埋藏,性酷寒,治春夏时行疫毒。

Leave a Reply